INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Drukuj

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Schronisko dla Zwierząt”
w Białymstoku, ul Dolistowska 2, 15-197 Białystok
, będącą jednostką budżetową Miasta Białystok, powołaną Uchwałą Rady Miasta Białystok nr LVIII/643/14 z dnia 28 marca 2014r. (zwanym dalej Schroniskiem).

2         Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Schroniska, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez złożenie pisemnego wniosku na adres Schroniska lub za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Inspektor Ochrony Danych, celem weryfikacji uprawnień do złożenia wniosku, może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie osoby składającej wniosek.

3         Administrator danych osobowych – „Schronisko dla Zwierząt” w Białymstoku - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Schronisku oraz wynikających ze Statutu „Schroniska dla Zwierząt” w Białymstoku, w szczególności związanej z:

-        zapewnieniem opieki i leczenia, przyjmowanie, ewidencjonowanie, odławianie oraz przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych;

-        trwałym znakowaniem mikroprocesorem psów przetrzymywanych w Schronisku oraz zapewnienie usług trwałego znakowania psów z terenu miasta Białystok;

-        prowadzeniem bazy danych właścicieli psów, które zostały oznakowane w sposób trwały mikroprocesorem z terenu miasta Białystok;

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami Schroniska, w szczególności związanej z:

-        prowadzeniem adopcji zwierząt;

-        współpracą z wolontariuszami;

-        prowadzeniem działalności hotelowej;

c)       w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

5         Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Schroniskiem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Schronisko.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

6         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub ochrony Administratora przed roszczeniami prawnymi.

7         W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

-        dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych,

-        osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-        dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-        dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-        osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-        przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-        Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

e)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-        przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-        przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-        zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-        przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.;

                W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.

8         W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

9         Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym,w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa – niepodanie danych wiąże się z odmową realizacji zadań umownych lub statutowych Schroniska.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10     Pani/Pana dane będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie podlegają profilowaniu.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. By dowiedzieć się więcej o plikach cookie na naszej stronie przeczytaj o naszej Polityce prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information